معرفی

مشخصات فردی

احسان فیاضی

نام - نام خانوادگی : احسان   فیاضی

پست الکترونیکی : e_fayyazi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تکنولوژی معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : هنر و معماری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : ehsan_fayyazi@yahoo.com

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 95-11-01

احسان فیاضی
احسان فیاضی

محل خدمت :
    دانشکده هنر و معماری
مرتبه علمی :
    مربی
^